Disclaimer

Deze website is opgezet en wordt onderhouden door en in opdracht van Tera.nl BV . Hoewel de informatie met zorg en aandacht is samengesteld is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Tera.nl BV en de partijen die namens haar aan de website werken of hebben gewerkt zijn niet verantwoordelijk voor eventuele tekstfouten, fouten in artikelen en fouten in de website. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Bepaalde links leiden naar informatie buiten deze site. Indien deze links worden geactiveerd, verlaat men deze website. Hoewel Tera.nl BV selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites wordt afgewezen.

Tera.nl BV en de partijen die namens haar aan de website werken of hebben gewerkt sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.